ก.แรงงาน หารือ IOM สร้างความร่วมมือคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว ต่อต้านการค้ามนุษย์

วันที่: 
24 มีนาคม 2017

           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางเดน่า เกรเบอร์ ลาเด็ก (Mrs. Dana Graber Ladek) หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำประเทศไทย ขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ณ ห้อง Executive Operation Room ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีสาระสำคัญของประเด็นที่ IOM ได้ร่วมหารือเพื่อดำเนินงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน อาทิ 1) การสนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวใน 4 ประเภทกิจการ คือ ภาคบริการ การก่อสร้าง การผลิต และงานรับใช้ในบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานต่างด้าวสอดคล้องตามความต้องการของภาคเอกชน โดยจะได้หารือในรายละเอียดกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2) การจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประสานงานด้านภาษา โดยการสนับสนุนข้อมูลวิชาการเพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมแก่พนักงานตรวจแรงงาน 3) การสนับสนุนการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมการจัดหางาน ในการคัดกรองเพื่อคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4) การจัดเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานแรงงานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนสำนักงานประกันสังคมในการให้บริการทางการแพทย์แก่แรงงานต่างด้าวเพื่อให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม

 

 

 

 

 


          “กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณ IOM ที่เข้าไปช่วยดูแลแรงงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีแรงงานเข้ามาจำนวนมาก รวมทั้งการดูแลสุขภาพอนามัย การทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งความพยายามร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและการแก้ไขกฎหมายเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเอาเปรียบแรงงาน อย่างไรก็ตามหากเราร่วมมือกัน การทำงานจะมีรูปแบบ
ที่ถูกต้องมากขึ้น” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว
             สำหรับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างรัฐซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อจัดระบบการโยกย้ายถิ่นฐาน สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการโยกย้ายถิ่นฐานที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่ง IOM ได้ให้ความช่วยเหลือกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การตรวจแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิและการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง รวมถึงการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมด้วย


----------------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
บุษรากร ทุยดอย - ภาพ/
24 มีนาคม 2560