ก.แรงงาน สร้างการรับรู้ ยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่: 
27 มีนาคม 2017

            นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมและรับฟังการเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ฯดังกล่าวสู่การปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษากรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้บรรยายเรื่องวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๓ ประเทศไทยสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต รวมถึงพันธกิจ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน

 

 

 

            นายสิงหเดชฯ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทำให้กระทรวงแรงงาน ทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงได้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการ โดยกระทรวงแรงงานจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องตามวาระปฏิรูปเร่งด่วน ปี ๒๕๖๐ ในเรื่อง Zero Corruptionด้วย” ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมรับฟังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ด้วย

#################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

บุษรากร ทุยดอย ภาพ