ก.แรงงาน สร้างศาสนพิธีกรประจำหน่วยงาน ยึดแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี

วันที่: 
28 มีนาคม 2017

            กระทรวงแรงงาน สร้างบุคลากรด้านศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรประจำหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี พร้อมนำไปใช้เป็นหลักประพฤติในการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวัน

 

 

 

            นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกรของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เห็นถึงความสำคัญของงานด้านศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา และต้องการทำให้ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งข้าราชการของกระทรวงส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถด้านงานปฏิบัติและงานอำนวยการ แต่ยังขาดผู้มีความรู้ความชำนาญ หรือความเข้าใจในการดำเนินงานด้านพิธีการศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ อาทิ วันคล้ายวันสถาปนา การบำเพ็ญกุศล การทำบุญเนื่องในโอกาสต่างๆ หรือการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายยังพระอารามหลวง ที่ส่วนใหญ่ดำเนินการในลักษณะเป็นการจดจำเล่าสืบต่อกันมา ทำให้ขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนามีความคลาดเคลื่อน ขาดตกบกพร่อง ขาดหลักเกณฑ์ ส่งผลให้การดำเนินศาสนพิธีขาดความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติแตกต่างไปจากแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนพิธี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี

            การที่ผู้เข้ารับการอบรมได้มาเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว ถือเป็นการพัฒนาตนเองในเรื่องใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน จึงขอให้ตั้งใจเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง คล่องแคล่ว และเกิดความสง่างาม เมื่อนำไปปฏิบัติจริงในพิธีการศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ นายอนุรักษ์ฯ กล่าวท้ายที่สุด

            ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกรของกระทรวงแรงงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๔ คน เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำทุกส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานรัฐมนตรี ๑ คน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๑๓ คน กรมการจัดหางาน ๑๐ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๑๐ คน และสำนักงานประกันสังคม ๑๐ คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

####################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

บุษรากร ทุยดอย ภาพ