ก.แรงงาน แจง แนวคิดการจัดเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning)

วันที่: 
29 มีนาคม 2017

           นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ จากการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงาน 3 สัญชาติ ในระยะที่ผ่านมา พบว่า การพักอาศัยร่วมกันเป็นชุมชนอย่างกระจัดกระจายของแรงงานเหล่านี้ ได้เกิดปัญหาขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญหาด้านอาชญากรรมและยาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยจากโรคต่าง ๆ ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาที่พักอาศัยไม่ได้มาตรฐานและไม่ปลอดภัย เป็นต้น โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ระนอง สมุทรสาคร เป็นต้น
         จากกรณีดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงมีแนวคิดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากกว่า 50,000 คน ที่มีอยู่ประมาณ 13 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระนอง ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ นนทบุรี นครปฐม ระยอง ภูเก็ต สงขลา และตาก โดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดในการพิจารณาจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning) เพื่อให้สถานประกอบการ/นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวเข้าพักอาศัย อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้นายจ้างดูแลด้านสวัสดิการ สามารถจัดบริการรถรับ-ส่งได้โดยสะดวก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งการพักอาศัยและการเดินทาง ขยายผลถึงการป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข การจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ ตลอดจนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม จัดเป็นมาตรการที่เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ
          “กรณีจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning) ขณะนี้เป็นเพียงแนวคิดเริ่มต้นในการจัดพื้นที่เท่านั้น ยังไม่ได้เป็นข้อยุติเนื่องจากจะต้องมีการหารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมที่ดิน ถึงความเหมาะสมของการจัดพื้นที่ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมของคนไทยในพื้นที่ก่อนในเบื้องต้นอย่างไรก็ตาม ในการจะดำเนินการใด ๆ จะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเหมาะสม” โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวท้ายสุด

--------------------------------------


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
29 มีนาคม 2560