ก.แรงงาน เสริมศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัย ลดการสูญเสียให้เป็นศูนย์

วันที่: 
29 มีนาคม 2017

            กระทรวงแรงงาน เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน พร้อมสร้างการรับรู้ขยายสู่การรณรงค์ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ รวมถึงคนทำงานจากทุกสาขาอาชีพมีจิตสำนึก และสมัครใจที่จะควบคุมอันตราย โดยไม่ต้องบังคับใช้กฎหมาย นำไปสู่การลดสถิติการสูญเสียให้เป็นศูนย์

 

 

 

            พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ กล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นบ้านเมืองที่มีแต่ความปลอดภัย ตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเศรษฐกิจของประเทศชาติ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับคนทำงาน และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของคนทำงาน ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี โดยได้มีการมุ่งเน้นในการดำเนินการ ๓ ด้าน คือ ๑.สร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับคนทำงาน นายจ้าง และผู้ประกอบการ ๒.การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และ ๓.การสร้างกลไกประชารัฐในการดำเนินการด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประกันสังคม ตลอดจนภาคีเครือข่ายความปลอดภัยต่างๆ

            กระทรวงแรงงาน ตระหนักดีถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงศักยภาพในทำงาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น ๗๔๓,๙๕๖ คน ในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเสริมสร้างศักยภาพ รวมถึงพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกประชารัฐในการดำเนินการเรื่องของความปลอดภัย อีกทั้งกิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ยังช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างการรับรู้จิตสำนึกในความปลอดภัย และขยายไปสู่การรณรงค์ เพื่อให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ รวมถึงคนทำงานจากทุกสาขาอาชีพมีจิตสำนึก และสมัครใจที่จะควบคุมอันตราย รวมไปถึงโรคภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน โดยไม่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการ และนำไปสู่การลดสถิติการสูญเสียให้เป็นศูนย์

            ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีจำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ จำนวน ๑๐ รุ่น และหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๒ รุ่น สำหรับวันนี้เป็นหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน รุ่นที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ประกอบด้วยประธานและผู้แทนชมรม สมาคมเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากทั่วประเทศ

##################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ