ก.แรงงาน MOU ก.พ. สร้างแบบทดสอบประเมินความพร้อมก่อนรับข้าราชการ

วันที่: 
29 มีนาคม 2017

          ก.แรงงาน และ สำนักงาน ก.พ. MOU สร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมก่อนรับราชการ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

         ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจ ‘ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพราชการ’ ระหว่างนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พร้อมด้วย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม เทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.และ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจและลักษณะงานของภาคราชการให้ประชาชนได้ทราบ และให้การรับราชการเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับราชการ ผู้ขอรับทุนรัฐบาล รวมถึงประชาชน ได้ทราบและนำข้อมูลการทดสอบเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพของตนเองไปใช้ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบบทดสอบที่พัฒนาร่วมกันนั้น จะเป็นประโยชน์กับทั้งประชาชนและส่วนราชการ โดยประชาชนที่เข้ารับการทดสอบดังกล่าว จะทราบว่าตนมีความสามารถด้านใดและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งใดในงานราชการ หรืออาชีพอื่นๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และส่วนราชการจะสามารถคัดกรองข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ มีความถนัดในสายงานและตรงกับความต้องการของส่วนราชการ จากเดิมที่ประเมินเฉพาะความถนัดทางด้านวิชาการและคุณสมบัติเบื้องต้น แต่แบบทดสอบดังกล่าวจะสามารถประเมินบุคลิกภาพ ความสนใจ และทิศทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งเป็นการประเมินผู้เข้ารับราชการในมิติที่กว้างขึ้น” 

           ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า “แบบทดสอบดังกล่าวจะใช้เวลาการพัฒนาประมาณ 3 เดือน และจะนำร่องทดสอบกับผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560กว่าหกแสนคน รวมถึงข้าราชการในระบบที่มีความต้องการหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยนตำแหน่งราชการ (Rotate) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเมื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ประชาชนผู้สนใจสามารถทำแบบทดสอบดังกล่าวได้ ในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน(www.doe.go.th) ทั้งนี้ แบบทดสอบดังกล่าวได้นำไปทดสอบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษากว่าแปดแสนคนทั่วประเทศ พร้อมทั้งการแนะแนวอาชีพ และสร้างบุคคลต้นแบบ (Role Model) ในแต่ละอาชีพ และจะพัฒนาแบบสอบถามเพื่อนำไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย”

-------------------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ปัทรินทร์ นีระพล – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐