ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสารัตถะด้านแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

วันที่: 
30 มีนาคม 2017

            วันนี้ 29 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสารัตถะด้านแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศครั้งที่ 5/2560 โดยมีสาระสำคัญ คือ 1) การติดตามการจัดทำรายงานตามพันธะผูกพันกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 2) พิจารณาร่าง CLMVT Joint Declaration on Safe Migration และ 3) ตารางวิเคราะห์สถานะทางกฎหมายเปรียบเทียบของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 111 การเลือกปฏิบัติด้านการจ้างงานและอาชีพ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /
ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/
บุษรากร ทุยดอย - ภาพ/
30 มีนาคม 2560