รมว.แรงงาน ลงยะลา ติดตามและขับเคลื่อนงาน Labour Group

วันที่: 
31 มีนาคม 2017

            รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานในระดับพื้นที่ Labour Group พร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล) พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

            วันนี้ (30 มี.ค.60) พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยกล่าวว่า การดำเนินการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน เราได้จัดหน่วยงานบูรณาการด้านแผนงานเป็น Labour Group เพื่อกำหนดแผนงานที่สอดคล้องกันทั้งพื้นที่ 5 จังหวัดสำหรับรองรับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อรองรับกลงทุนที่จะเข้ามา
            นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานน้อมนำ“ศาสตร์พระราชา”ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ บูรณาการการทำงานร่วมกันตามแนวประชารัฐให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ให้บูรณการแผนงานระดับจังหวัด Labour Team และแผนงานระดับพื้นที่ Labour Group ให้สอดคล้องกันโดยยึดแผนแรงงานระดับกระทรวง Labour Community เป็นหลักพร้อมกับให้เร่งสำรวจความต้องการด้านแรงงานจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนากำลังแรงงานและพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ได้มอบอุปกรณ์การฝึกอาชีพให้ผู้รับการฝึกใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วบางส่วน
            จากนั้นช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจแรงงาน ในสถานประกอบกิจการรับซื้อน้ำยางสด รวมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงและด่านตรวจคนหางานเบตง รวมทั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อ.เบตง จ.ยะลา ด้วย

 

------------------------------------------
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ ข่าว - ภาพ/
30 มีนาคม 2560