ก.แรงงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

วันที่: 
31 มีนาคม 2017

            ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น. นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในกิจกรรมตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐