ก.แรงงาน เตรียมพร้อม Cyber Security

วันที่: 
31 มีนาคม 2017

            กระทรวงแรงงาน สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้ใช้บริการออนไลน์ของกระทรวง เสริมความรู้ Cyber Crime & Cyber Security อาชญากรรมและการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดูแลกระบวนการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับ Thailand ๔.๐

 

 

 

            นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมและรับฟังบรรยาย Cyber Crime & Cyber Security อาชญากรรมและการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในภารกิจของบุคลากรของกระทรวงที่จำเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการดูแลกระบวนการบริหารจัดการระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศ รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมีการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น เพื่อเป็นที่ไว้วางใจในการให้บริการภารด้านแรงงานสู่ภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ อย่างกว้างขวาง บุคลากรของกระทรวงจึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาด้าน Cyber Security ซึ่งเป็นปัญหาของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการด้าน Cyber Security และเทคนิค วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน พร้อมปกป้องข้อมูลสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน ตาม ๘ วาระปฏิรูปแรงงาน และยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งมั่นสร้างกำลังคนภาครัฐรองรับ Thailand ๔.๐

            การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญคณะผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลีมาบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้าน Cyber Security, รูปแบบต่างๆ ของ Cyber Security, Cyber Crime : ตัวอย่างของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์, เทคนิค วิธีป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน

####################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

บุษรากร ทุยดอย ภาพ