ปลัดแรงงาน ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ปี 60 สืบสานพระราชปณิธาน ‘พ่อหลวง’

วันที่: 
31 มีนาคม 2017

ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” เชื่อมโยงและน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นแนวประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ

 

 

 
          วันนี้ (31 มี.ค. 60) หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานและชมนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ในฐานะที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ ซึ่งมีการหมุนเวียนแต่ละกระทรวงทุกปี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 โดยการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น และให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ข้าราชการได้ทำความดีตลอดไป ซึ่งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการอัครศิลปิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย เป็นต้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเป็นแนวประพฤติปฏิบัติของข้าราชการสืบต่อไป รวมทั้งจัดบูธให้บริการต่างๆ อาทิ บริการทำบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ศูนย์บริการประชาชน 1111 การสาธิตฝึกอาชีพ ฯลฯ บริเวณสำนักงาน ก.พ. อีกด้วย
          โดยหลังเสร็จสิ้นการรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรีแล้ว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมดจำนวน 615 ราย ซึ่งกระทรวงแรงงาน มีข้าราชการที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 10 ราย ได้แก่ 1.นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ 2.นายสุริยะ จันทร์ดวง 3.นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม 4.นายอำนาจ สังข์ศรีแก้ว 5.นายเมธี เมืองทอง 6.นางธัณย์จิรา ธนภัทร์พูนสิน 7.นายสายชล แจ่มแจ้ง 8.นายไชยยันต์ เจตินัย 9.นายอุทัย ป้องนานาต และ 10.นางรสยา อำไพลาภสุข 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
31 มีนาคม 2560