สนร.ญี่ปุ่น ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 สนร.ญี่ปุ่น จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นเพื่อเสริมศักยภาพเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานให้แก่แรงงานไทยในญี่ปุ่นและเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ป่นในปี 2560 โดยมีเอกอัครราชทูตนายบรรสาน บุนนาคเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจำนวน 13 รางวัล และกำหนดมอบรางวัลฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่ชนะการประกวดฯ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ งานเทศกาลไทย(Thai Festival) กรุงโตเกียว