ก.แรงงาน เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยบนถนน ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

วันที่: 
04 เมษายน 2017

กระทรวงแรงงาน จับมือผู้ประกอบกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ ร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และมาตรการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัย มุ่งหวังลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

          นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) วันนี้ (4 เม.ย. 60) โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนแห่งความสูญเสียที่ต้องนำมาเป็นอุทาหรณ์ ในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ด้านความปลอดภัยในกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน เพราะการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานในกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ จึงเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานแก่สังคม ซึ่งต้องรู้เท่าทันถึงอันตรายที่ควบคู่มากับการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง โดยร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำไป ปรับใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน ซึ่งวันนี้มีผู้ประกอบกิจการขนส่งโดยสารกรุงเทพจากถนนบรมราชชนนี เอกมัย และจตุจักรเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ทั้งนี้ กสร. มุ่งหวังให้อัตราการประสบอันตราย การเสียชีวิตจากการขนส่งและรถโดยสารสาธารณะลดลงอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ข้อมูล
4 เมษายน 2560