ข้าราชการใหม่ ก.แรงงาน มุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

วันที่: 
07 เมษายน 2017

            กระทรวงแรงงาน ย้ำข้าราชการใหม่มุ่งมั่นปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ รักษาคุณภาพ และเป็นข้าราชการที่ดี ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป
 

 

 

 

            นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๑๖ ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กล่าวแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า “ข้าราชการใหม่ทุกคนจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของกระทรวงแรงงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะข้าราชการที่ดี รวมถึงต้องใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ทันยุคทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และมีความสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ รักษาคุณภาพ และเป็นข้าราชการที่ดี ที่ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป”

            นอกจากนี้  นายบุญเลิศฯ ยังได้ประดับขีดข้าราชการใหม่ และนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นหลักให้ข้าราชการใหม่ยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติ โดยมีข้าราชการใหม่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๕๐ คน สำนักงานปลัดกระทรวง ๖ คน กรมการจัดหางาน ๒ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๗ คน และสำนักงานประกันสังคม ๒๙ คน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ

###################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๗ เมษายน ๒๕๖๐

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ