“บิ๊กบี้” กำชับ ทุกหน่วย วางแผนรับมือหลังสิ้นสุดผ่อนผันให้ต่างด้าวกลับบ้านช่วงสงกรานต์

วันที่: 
07 เมษายน 2017

             พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ประจำปี 2559 และ 1)แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ประจำปี 2560 ๒) แผนปฏิบัติการอันเนื่องจากผลการหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ด้านแรงงาน) ประจำปี 2560 และ ๓) กรอบการทำงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning)

 

 


           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (Zoning) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้กระทรวงแรงงานทราบเป็นระยะ เพื่อให้สามารถทำงานคู่ขนานไปกับการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวได้อย่างทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานร่วมกับสภาพยุโรปหรือ EU ให้เร่งรัดการดำเนินการในประเด็นที่ได้หารือร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายปี 2560 รวมทั้งแผนปฏิบัติการอันเนื่องจากผลการหารือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (ด้านแรงงาน) ประจำปี 2560 โดยให้มีการทบทวนแผนทั้งสองฉบับไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกัน หากมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องใดๆ ต้องรายงานให้ทราบเพื่อได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป ส่วนการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ถือบัตรชมพูเดินทางกลับภูมิลำเนา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับการควบคุมดูแลเรื่องการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ขอให้รวบรวมปัญหาอุปสรรคที่อาจจะคาดไม่ถึง เพื่อสรุปเป็นบทเรียนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในโอกาสอย่างทันท่วงทีต่อไป รวมทั้งการวางแผนการดำเนินการรองรับการเดินทางกลับเข้ามาทำงานหลังจากหมดเขตการผ่อนผันให้ออกนอกประเทศไทยได้
            ทั้งนี้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การยื่นขอหนังสือรับรองผ่านแดนของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในกลุ่มบัตรชมพูรวมทั้งผู้ติดตาม ขณะนี้มีจำนวนยอดยื่นขอหนังสือรับรองเข้ามาแล้ว 14,607 ราย และคาดว่าปริมาณการเดินทางจะมีเพิ่มมากขึ้นในวันจันทร์นี้ (10 เม.ย.) ซึ่งยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานจะทยอยออกหนังสือรับรองให้ได้ทันตามเวลาที่กำหนดและรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้


---------------------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
7 เมษายน 2560