ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานรดน้ำขอพร ปลัดแรงงาน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

             ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานรดน้ำขอพรจาก หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ณ หน้าห้องปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ /ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/๑๒ เมษายน ๒๕๖๐