สรจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถานประกอบการ จ.สมุทรสงคราม

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. นางสาววัฒนา เจริญยงค์  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถานประกอบการ จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ความรู้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภารกิจและกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้  และนายจ้าง/สปก.ต้องนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยมี สปก.เข้าร่วมโครงการ 68 แห่ง ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 108 คน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ดังนี้

         - หัวข้อกฎหมายประกันสังคมน่ารู้โดย นายถนอมศักดิ์ เตชะนิยม ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม

         - หัวข้อกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการควรรู้ โดย นายเธียร เจิมประยงค์ วิศวกรชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม จาก สนง.อุตสาหกรรม จ.สมุทรสงคราม

         - หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว โดยนายพงษ์สวัสดิ์ พวงเดช 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานจัดหางาน จ.สมุทรสงคราม

         - หัวข้อกฎหมายแรงงานที่นายจ้างควรรู้ โดย นางสุจิน ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงาน

อาวุโส จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรสงคราม 

         - หัวข้อกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย นายเมธินทร์ บุญประสม นักวิชาการแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม