แรงงานจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. แรงงานจังหวัดยโสธร (นางอรวรรณ หินตะ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3