ก.แรงงาน ขานรับ“ฟิวเจอเรียม”ย้ำ ดูแลครอบคลุมให้คนทุกกลุ่มมีทักษะ มีงานทำ

วันที่: 
21 เมษายน 2017

         นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวสารกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการศึกษาวิเคราะห์และทัศนะจากนักวิชาการจากหลายสถาบันเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะฝีมือแรงงานที่จะรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น ในเรื่องนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความตระหนักและให้ความสำคัญโดยได้ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากำหนดทิศทางการพัฒนาแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตระยะ 5 - 20 ปีไว้แล้ว โดยเน้นการพัฒนาแรงงานจาก Manpower สู่ Brainpower เพื่อให้มีแรงงานทักษะฝีมือและกำลังแรงงานเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะทักษะฝีมือ ด้านภาษา ไอที จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ โดยที่ขณะนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ประกอบด้วย 1) การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 2) การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 3) การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 4) การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้างความยั่งยืน 5) การบริการจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร และ 6) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะ 20 ปี (2560 - 2579) และพัฒนาคนทุกช่วงวัยไปสู่ศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ทุกส่วนราชการจะมีการตรวจสอบประเมินผลและรายงานให้ รมว.แรงงาน ทราบเป็นระยะ
         นายสุทธิ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะการที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุซึ่งได้มีการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ โดยได้จัดตั้งศูนย์จัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและการคุ้มครองทางสังคมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุด้วย ขณะเดียวกันนักศึกษาที่จบใหม่ไม่ว่าจบสาขาใดมา กระทรวงแรงงานจะปรับทักษะให้สามารถทำงานได้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการยืดหยุ่นปรับย้ายแรงงานในแต่ละภาคให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น อาทิ ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
         นายสุทธิ ยังกล่าวตอนท้ายว่า กระทรวงแรงงาน พร้อมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้ “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต”หรือ“ฟิวเจอเรียม”(Futurium) ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบนั้น เป็นแหล่งทดสอบและพัฒนาทักษะอาชีพอีกแห่งหนึ่ง เป็นการยกระดับฝีมือและเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย First S - curve และ New S - curve ด้วย


---------------------------------------------------------


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
21 เมษายน 2560