ก.แรงงาน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงาน ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่

วันที่: 
21 เมษายน 2017

ก.แรงงาน จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตระดับพื้นที่ บูรณาการการทำงานระหว่างภาคราชการ และภาคประชาชน

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่” ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น วันนี้ (21 เม.ย. 60) โดยกล่าวว่า “ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาล มีความพยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาและเสริมสร้างกลไกมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ทั้งนี้มาตรการการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจากภาคประชาชนยังอยู่ในวงแคบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยังไม่กระจายครอบคลุมในทุกภาคส่วน ประกอบกับการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐเอง ยังขาดความต่อเนื่อง จำเป็นต้องเร่งรัดปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างมาก การไม่ยอมรับการโกงและไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม จึงเป็นเรื่องสำคัญและประชาชนให้ความสนใจ
 
 
          ดังนั้น ภาคราชการจึงจำเป็นต้องพัฒนาการให้บริการ และสร้างมาตรฐานการให้บริการบนพื้นฐานของความโปร่งใส สามารถตอบปัญหาข้อสงสัยของผู้รับบริการทุกคนได้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยนำมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกระดับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ กระทรวงแรงงานจึงขอความร่วมมือจากภาคประชาชน ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต โดยที่เราไม่ได้มุ่งหวังที่จะใช้การลงโทษผู้กระทำผิดจากการทุจริตแต่เพียงอย่างเดียว ต้องดำเนินการควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก เนื่องจากหากเกิดการทุจริตขึ้นแล้ว ย่อมนำมาซึ่งการสูญเสียงบประมาณ และล่าช้าในการสร้างความเจริญของประเทศ รวมทั้งความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิของชาติในสายตาต่างชาติอีกด้วย  
          กระทรวงแรงงานได้พัฒนาความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างภาคราชการ และภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นหัวใจในการตรวจสอบ การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่ กระทรวงแรงงาน มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ขยายเครือข่ายแรงงานต้านทุจริตไปให้ครบ ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ และได้เห็นความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในการสร้างชาติ พัฒนาคนที่มีคุณธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
          โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่  มีเป้าหมายเป็นอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 21 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดลพบุรี จำนวน 800 คน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
21 เมษายน 2560