ก.แรงงาน หารือ ILO อนุสัญญาแรงงานบังคับและพิธีสาร

วันที่: 
24 เมษายน 2017

           หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สัตยาบันพิธีสาร ปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน วันนี้ (24 เม.ย. 60) 

+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
24 เมษายน 2560