ก.แรงงาน จัดเสวนา “May Day… ความหวังของแรงงานจาก Manpower สู่ Brainpower”

วันที่: 
25 เมษายน 2017 - 27 เมษายน 2017
            กระทรวงแรงงานกำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการด้านแรงงาน หัวข้อ “May Day… ความหวังของแรงงานจาก Manpower สู่ Brainpower” วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 11.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคารม ชั้น 5 อาคารกระทรวง ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน 
            นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า แรงงานเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศกำลังขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น ในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2560 กระทรวงแรงงานจึงได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการด้านแรงงาน เรื่อง “May Day… ความหวังของแรงงานจาก Manpower สู่ Brainpower” โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบวิวัฒนาการของแรงงานไทย ความสำคัญของแรงงานที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและทิศทางของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ Brainpower แนวทางการปรับตัวของแรงงานและผู้ประกอบการในช่วงการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
           การจัดเสวนาในครั้งนี้ดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ในกระทรวงแรงงาน โดยจะจัดให้มีกิจกรรมเสวนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดเสวนาครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่ รองศาสตราจารย์แล ดิลกวิทยรัตน์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดร.ณรงค์ โชควัฒนา นักธุรกิจอิสระ และ นายชัยพร จันทนา ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอิสระแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดจะมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติต่อการขับเคลื่อนแรงงานไทยไปสู่ยุคศตวรรษที่ 21 โดยจะมีผู้เข้าร่วมเสวนา ราว 200 คน
 
------------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/บุษรากร ทุยดอย – ข่าว/24 เมษายน 2560