ก.แรงงาน เร่งขยายโอกาสให้ผู้สูงวัยมีงานทำ มีอาชีพ รองรับสังคมสูงอายุเต็มขั้น

วันที่: 
25 เมษายน 2017

             ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานในการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานของผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า จากข้อมูลการคาดประมาณของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ตัวเลขผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี ๒๕๖๐ มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๙ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐ และปี ๒๕๗๘ เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ ๓๐ ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องส่งเสริมการจ้างงานให้ผู้สูงอายุได้ทำงานทั้งเต็มเวลาและ Part Time หรืองานที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้มากที่สุด

 

 


             ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า นโยบายของกระทรวงแรงงาน ขณะนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะแก้ไขกฎหมายการเกษียณอายุให้เป็น ๖๐ ปี การขยายอายุเกษียณจากปัจจุบันอยู่ที่ ๕๕ ปี เป็น ๖๐ ปี เพื่อให้มีการออมมากขึ้น และเบี้ยบำนาญสูงขึ้น ได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุและศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถที่หลากหลายได้ลงทะเบียน เพื่อให้นายจ้างสามารถจ้างผู้สูงอายุได้ทั้งแบบเต็มเวลา หรือรายชั่วโมง นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้ศึกษาแนวทางกำหนดการจ่ายค่าจ้างแบบ Part Time ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการทำงานเป็นเวลาต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอบรมทักษะอาชีพในหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ อาทิ งานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม
             สำหรับแนวทางการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคราชการและเอกชนนั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีความสามารถอยู่แล้วภายหลังจากเกษียณอายุจะจ้างงานที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป เช่น จากงานบริหารปรับเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งปรับเนื้องานและเงินเดือนให้มีความเหมาะสม ซึ่งการจ้างมีทั้งแบบเต็มเวลา Part Time หรือจ้างเหมาตามโครงการ สำหรับในชุมชนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสามารถที่หลากหลาย สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูสอนภาษา งานด้านการท่องเที่ยว งานฝีมือ งานช่าง เป็นต้น
               “ขอให้เป็นความรับผิดชอบทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ในการช่วยกันคิดและช่วยกันทำเพิ่มเติมและทำต่อเนื่องโดยร่วมกับเครือข่ายในการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อสร้างงานให้ผู้สูงอายุ ได้มีงานทำ มีรายได้เสริมเพื่อการครองชีพ” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว


--------------------------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
๒๕ เมษายน ๒๕๖๐