พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง)

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ติดต่อ

กองกลาง

0 2232 1141
 • กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
0 2232 1152
 • กลุ่มงานประสานราชการ
0 2232 1143

กองกฎหมาย

0 2232 1211
 • กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
0 2232 1257
 • กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา
0 2232 1250
 • กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด
0 2232 1255

กองบริหารการคลัง

0 2232 1191
 • กลุ่มงานการเงิน
0 2232 1174
 • กลุ่มงานบัญชี
0 2232 1173
 • กลุ่มงานงบประมาณ
0 2232 1205
 • กลุ่มงานพัสดุ
0 2232 1203

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

0 2232 1382
 • กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน
0 2232 1455
 • กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
0 2232 1383
 • กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
0 2232 1389
 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0 2232 1456
 • กลุ่มงานวินัย
0 2232 1252

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

0 2232 1296
 • กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
0 2232 1341
 • กลุ่มงานโฆษกและการข่าว
0 2232 1342

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

0 2232 1518
 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
0 2232 1417
 • กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
0 2232 1351
 • กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
0 2232 1375
 • สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
0 2232 1486

กองเศรษฐกิจการแรงงาน

0 2232 1374
 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
0 2232 1431
 • กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน
0 2232 1355
 • สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
0 2232 1140

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0 2232 1135
 • กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
0 2232 1334
 • กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2232 1406
 • กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
0 2247 4731

สำนักตรวจและประเมินผล

0 2232 1101
 • กลุ่มงานตรวจราชการ
0 2232 1232
 • กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
0 2232 1445
 • กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
0 2232 1166
0 2232 1320

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

0 2232 1329
 • กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
0 2232 1335
 • กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0 2232 1238
 • กลุ่มงานอาเซียน

0 2232 1332

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน

0 2232 1001

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0 2232 1364

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

0 2232 1097
 • กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0 2232 1003
 • กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
0 2232 1007

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.