หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง)

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อักษรย่อ ติดต่อ เว็บไซต์หน่วยงาน

กองกลาง

กก. 0 2232 1141  
 • กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
ชอ. 0 2232 1152  
 • กลุ่มงานประสานราชการ
ปส. 0 2232 1143  

กองกฎหมาย

กม. 0 2232 1211  
 • กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
พม. 0 2232 1257  
 • กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา
คส. 0 2232 1250  
 • กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด
อธ. 0 2232 1255  

กองบริหารการคลัง

กค. 0 2232 1191  
 • กลุ่มงานการเงิน
กง. 0 2232 1174  
 • กลุ่มงานบัญชี
บช. 0 2232 1173  
 • กลุ่มงานงบประมาณ
งป. 0 2232 1205  
 • กลุ่มงานพัสดุ
พด. 0 2232 1203  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กบค. 0 2232 1382 http://hrm.mol.go.th
 • กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน
อบ. 0 2232 1455  
 • กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
สบ. 0 2232 1383  
 • กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
บส. 0 2232 1389  
 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พบ. 0 2232 1456  
 • กลุ่มงานวินัย
วน. 0 2232 1252  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กผป. 0 2232 1296  
 • กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
สอ. 0 2232 1341  
 • กลุ่มงานโฆษกและการข่าว
ฆข. 0 2232 1342  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กยผ. 0 2232 1518  
 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
พย. 0 2232 1417  
 • กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ผง. 0 2232 1351  
 • กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
นสพ. 0 2232 1375  
 • สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
สสร. 0 2232 1486  

กองเศรษฐกิจการแรงงาน

กศร. 0 2232 1374  
 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
วจ. 0 2232 1431  
 • กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน
ศร. 0 2232 1355  
 • สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
คจ. 0 2232 1140  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศทส. 0 2232 1135  
 • กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
บค. 0 2232 1334  
 • กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผส. 0 2232 1406  
 • กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
พร. 0 2232 1040  

สำนักตรวจและประเมินผล

สตป. 0 2232 1101  
 • กลุ่มงานตรวจราชการ
ตร. 0 2232 1232  
 • กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
วป. 0 2232 1445  
 • กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
สภ. 0 2232 1166  
ศบช. 0 2232 1320 http://counterservice.mol.go.th

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สปร. 0 2232 1329  
 • กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
วท. 0 2232 1335  
 • กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปร. 0 2232 1238  
 • กลุ่มงานอาเซียน
อน.

0 2232 1332

 
รป.    

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตสก. 0 2232 1001  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กพบ. 0 2232 1364 http://asdd.mol.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ศปท. 0 2232 1097 http://zerocorruption.mol.go.th
 • กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปปท. 0 2232 1003  
 • กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จธ. 0 2232 1007  

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง

     

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.