หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง)

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ติดต่อ เว็บไซต์หน่วยงาน

กองกลาง

0 2232 1141  
 • กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
0 2232 1152  
 • กลุ่มงานประสานราชการ
0 2232 1143  

กองกฎหมาย

0 2232 1211  
 • กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
0 2232 1257  
 • กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา
0 2232 1250  
 • กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด
0 2232 1255  

กองบริหารการคลัง

0 2232 1191  
 • กลุ่มงานการเงิน
0 2232 1174  
 • กลุ่มงานบัญชี
0 2232 1173  
 • กลุ่มงานงบประมาณ
0 2232 1205  
 • กลุ่มงานพัสดุ
0 2232 1203  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

0 2232 1382 http://hrm.mol.go.th
 • กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน
0 2232 1455  
 • กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
0 2232 1383  
 • กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
0 2232 1389  
 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0 2232 1456  
 • กลุ่มงานวินัย
0 2232 1252  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

0 2232 1296  
 • กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
0 2232 1341  
 • กลุ่มงานโฆษกและการข่าว
0 2232 1342  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

0 2232 1518  
 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
0 2232 1417  
 • กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
0 2232 1351  
 • กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
0 2232 1375  
 • สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
0 2232 1486  

กองเศรษฐกิจการแรงงาน

0 2232 1374  
 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
0 2232 1431  
 • กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน
0 2232 1355  
 • สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
0 2232 1140  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0 2232 1135  
 • กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
0 2232 1334  
 • กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2232 1406  
 • กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
0 2232 1040  

สำนักตรวจและประเมินผล

0 2232 1101  
 • กลุ่มงานตรวจราชการ
0 2232 1232  
 • กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
0 2232 1445  
 • กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
0 2232 1166  
0 2232 1320 http://counterservice.mol.go.th

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

0 2232 1329  
 • กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
0 2232 1335  
 • กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0 2232 1238  
 • กลุ่มงานอาเซียน

0 2232 1332

 
   

กลุ่มตรวจสอบภายใน

0 2232 1001  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0 2232 1364 http://asdd.mol.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

0 2232 1097 http://zerocorruption.mol.go.th
 • กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0 2232 1003  
 • กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
0 2232 1007  

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และความสามัคคีปรองดอง

   

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.