สัปดาห์ความปลอดภัยฯ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

วันที่: 
26 เมษายน 2017

            สัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ครั้งที่ ๑ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และพนักงาน สร้างมาตรฐานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยสู่ระดับสากล พร้อมพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

 

 

 

            พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.อารักษ์ พรหมณี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ครั้งที่ ๑ โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๖๐ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และพนักงาน ซึ่งได้รับการร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กองทัพเรือ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัท อมตะ คอร์-ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ที่ได้เป็นแกนนำรวบรวมหน่วยงานต่างๆ จัดงานนี้ขึ้น

            ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อต่างๆ อาทิ “Road Traffic Safety Management System สร้างความปลอดภัยการขนส่งทางถนน” ปาฐกถาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ลดอุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัยในนิคมฯ อมตะนคร การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเพื่อร่วมหามาตรการองค์กร และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน การประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบการ อาทิ สถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้ นอกจากนี้ยังมีการป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนิคม การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุสารเคมีรั่วไหลและอัคคีภัยฯ และมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลการประกวดทีมฉุกเฉิน ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานจากโรงงานภายในนิคมกว่า ๘๐๐ บริษัท

            นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวถึงงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ว่า กิจกรรมนี้ได้ดำเนินตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแผนงานยุทธศาสตร์ของทางสถาบันฯ ที่พุ่งเป้าในด้านการพัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี เป็นการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย และยังสร้างความร่วมมือกันระหว่าง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานตลอดจนหน่วยงานราชการ องค์กร และบุคคลทั่วไป

            นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาคเอกชนเห็นความสำคัญหัวข้อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในไปสู่การพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Development)  และไปสู่การสร้างแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  

#######################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐