ก.แรงงาน ขับเคลื่อนเซฟตี้ไทยแลนด์ ย้ำ ทุกฝ่ายตระหนักถึงความปลอดภัย ลดการสูญเสีย

วันที่: 
28 เมษายน 2017

           นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน "วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลปี 2560" ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ว่า การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ปี 2560 เป็นการจัดงานเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศทั่วโลก เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานในการยกระดับมาตรฐานงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยสู่ระดับสากล ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 นับจากวันที่ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประเทศไทยได้แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของแรงงานไทย โดยประกาศใช้แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 -2564) และ ประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2569) และสิ่งสำคัญคือ รัฐบาลกำหนดนโยบาย “Safety Thailand” เพื่อให้กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบูรณาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

 


             นายบุญเลิศ กล่าวต่อว่า การจัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลในปีนี้ ภายใต้กรอบแนวคิด“เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย: สร้างความเข้มแข็งของรากฐานวัฒนธรรมการป้องกัน”ซึ่งการสร้างฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยในระยะสั้นนั้นเริ่มจากภาครัฐและถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
            “ในบ้านเมืองเรายังไม่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเท่าที่ควร ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียอยู่บ่อยครั้ง ทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรม เพื่อลดการประสบอันตรายทั้งต่อตนเองและสังคม” นายบุญเลิศ กล่าว


------------------------------------------


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
ชวลิต พลอยศรีสุข – ภาพ/
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ข้อมูล/
28 เมษายน 2560