รมว.แรงงาน ปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

วันที่: 
28 เมษายน 2017

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนได้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 

 

 

            พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ อาคาร 2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ได้กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่า คนพิการ คือ พลเมืองที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมไม่ต่างไปจากคนปกติ รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิคนพิการ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับเสริมสร้างชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจ้างงาน ให้มีการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับผู้อื่น ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มุ่งสู่มิติใหม่ในการจ้างงาน โดยบูรณาการตามแนวประชารัฐทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาอาชีพแบบครบวงจร ทั้งในเรื่องของฝึกทักษะอาชีพ การจัดหางาน และการอำนวยความสะดวกในการจ้างงาน การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุงาน และการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมถึงให้คนพิการได้มีทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม มีงานทำ มีรายได้ มีศักดิ์มีศรีในการทำงานเป็นที่ยอมรับทางสังคม การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังที่เกิดจากความร่วมมือ ความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และที่สำคัญที่สุดคือ ได้แสดงให้เห็นว่า คนพิการนั้นมีศักยภาพและความสามารถในการทำงาน การคิดผลงานได้อย่างมีคุณภาพเช่นคนปกติ ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ งานอุตสาหกรรม งานบริการ งานคอมพิวเตอร์หรืองานอิเล็กทรอนิกส์

            นอกจากนี้ พลเอก ศิริชัยฯ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และแสดงความชื่นชมต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมไปถึงคนพิการทุกคนที่ได้พยายามพัฒนาตนเองด้านฝีมือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อย่างน่าชื่นชม ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานจะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนได้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความยั่งยืน

            ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขาได้รับเหรียญรางวัล ใบประกาศเกีรติบัตร และเงินรางวัล โดยผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 9,000 บาท และรางวัลชมเชย 3,000 บาท ผู้ชนะเลิศในสาขาต่างๆ มีดังนี้ 1.สาขาระบายสีผ้าไหม นายสิทธิชัย คำแดง 2.สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ นายเธียร ทองลอย 3.สาขาสานตะกร้า นายสมยศ สังขมาลัย 4.สาขาประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ นางสาวฐิติรัตน์ โยทุม 5.สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ นางสาวพิชามญซุ์ เอี่ยมวิจารณ์ 6.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน นางสาวจุฬาลักษณ์ งามวณิชวงศ์ 7.สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ นายวัลลภ ศรีอำพร 8.สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นางสาวชฎาพร เศรษฐปราโมทย์ 9.สาขาออกแบบเว็บเพจ นายพุทธมนต์ พูลเปี่ยม 10.สาขาถักโครเชต์ นางหล้า บุญวงษ์ 11.สาขาวาดภาพระบายสี  นายพจน์ คุ้มกลิ่นวงษ์ 12.สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน นายศตพล สุภณิดาเมธัส 13.สาขาเย็บปักถักร้อย นางสาวชนิดา ลากวง 14.สาขาประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา นางสาวหวังถวิล ชุดมวิโรจน์ 15.สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ นายวัฒนะ พันธุระศรี 16.สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ นายชัยพันธ์ ปานเลิศ 17.สาขาออกแบบโปสเตอร์ นายจักรภพ พะตะวงศ์ 18.สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นายณรงค์ จันตระกูล 19.สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด นายธเนศ ศิวพรเสถียร และ 20.สาขาถักนิตติ้ง นางสาวฤติพร เพลา  

#####################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

28 เมษายน 2560

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ