ปลัดแรงงาน 'ย้ำ' ส่งเสริมคนพิการมีงานทำ คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม

วันที่: 
01 พฤษภาคม 2017

ปลัดแรงงาน เน้นย้ำ ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำและคุ้มครองการทำงานของคนพิการ โดยดูแลไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานคนพิการ และให้การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานทั่วไป

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาเรื่อง "สิทธิ สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานคนพิการไทยในยุค 4.0" ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันนี้ (1 พ.ค.60) โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทภารกิจในการดูแลช่วยเหลือคนพิการ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำและคุ้มครองการทำงานของคนพิการ โดยดูแลไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานคนพิการ และให้การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับผู้ใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลคนพิการตามบทบาทภารกิจ การจัดเสวนาในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ที่คนพิการจะได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งจากองค์กรคนพิการและเครือข่ายคนพิการซึ่งเข้าร่วมเวทีสนทนาด้วย
 
          การจัดเสวนาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการเข้าถึงสิทธิของแรงงาน    คนพิการไทย รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานคนพิการในประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีคนพิการที่ประกอบอาชีพกว่า 2 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐประมาณกว่า 3 หมื่นคน รวมถึงการทำงานในลักษณะการให้บริการสาธารณประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในทุกจังหวัด และหน่วยงานที่มีภารกิจเพื่อสาธารณะอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แม้คนพิการที่ทำงานเหล่านี้ จะมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง แต่การมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการที่ควรได้รับจากการทำงาน อาจยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร การจัดเสวนาในวันนี้ จึงเป็นโอกาสที่แรงงานคนพิการจะได้รับรู้ถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ที่ควรได้รับ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อการเข้าถึงสิทธิของแรงงานคนพิการอย่างทั่วถึงต่อไป 
          ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ในวันนี้ ประกอบด้วยคนพิการที่ทำงานในองค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งผู้แทนองค์กรคนพิการประเภทต่างๆ และผู้ที่สนใจ จำนวน 100 คน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
1 พฤษภาคม 2560