“บี๊กบี้” เผย นายกฯ ห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ย้ำ ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ทำให้คนไทยตกงาน

วันที่: 
01 พฤษภาคม 2017

              พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2560 ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใยจากรัฐบาลไปยังพี่น้องแรงงานในทุกระดับว่าสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ เรื่อง การเตรียมงานที่จะทำในอนาคต (Future of Work) ให้มีความพร้อม ทั้งนี้ ไม่อยากให้พี่น้องแรงงานกังวลว่าเมื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะทำให้คนไทยตกงาน ขอยืนยันว่าคนไทยทุกคนทุกกลุ่มจะไม่มีการตกงาน และจะมีรายได้ที่ดี มีอาชีพที่ดีขึ้นด้วย โดยกระทรวงแรงงานจะดำเนินการสำรวจแรงงานในแต่ละกลุ่ม ทั้งระดับ 1.0 ระดับ 2.0 และระดับ 3.0 ว่ามีอยู่จำนวนเท่าใด และมีความจำเป็นต้องเสริมความเข้มแข็งของแรงงานในระดับต่างๆ อย่างไร เพื่อปรับทักษะฝีมือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

 

 


           พลเอก ศิริชัย กล่าวต่อว่า ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ มีเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาทิ การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายดังกล่าวจะให้การดูแลแรงงานนอกระบบ อาทิ หาบเร่ แผงลอย วินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง คนขับรถแท็กซี่ และอาชีพอิสระต่างๆ เป็นต้น ให้ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองทางสังคม นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้ปรับปรุงบริการเพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้ใช้บริการ อาทิ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ระบบบริการ e - Service ซึ่งดำเนินการแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และจะทำให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ในอนาคต รวมทั้งปรับปรุงบริการเป็น Self Service เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
           สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ณ ปะรำพิธีบริเวณกระทรวงแรงงาน จากนั้นได้ตั้งริ้วขบวน ณ บริเวณสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต และเคลื่อนริ้วขบวนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ริ้วขบวนกระทรวงแรงงาน และริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงาน นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และผู้ใช้แรงงานเคลื่อนขบวนไปตามถนนวิภาวดีรังสิตเข้าสู่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง
            ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องวันแรงงานในปีนี้ ประกอบด้วย

          ข้อที่ ๑ ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘

         ข้อที่ ๒ ให้รัฐบาลปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

                 ๒.๑ ให้รัฐบาลยกสถานะสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ 

                 ๒.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับบัตรรับรองสิทธิให้ใช้ได้ ทุกโรงพยาบาล

                 ๒.๓ ให้รัฐมนตรีแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับลูกจ้างเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการ ทำงานเมื่อลูกจ้างใข้สิทธิกองทุนเงินทดแทนครบตามหลักเกณฑ์แล้วให้ลูกจ้างมีสิทธิใข้ กองทุนประกันสังคมต่อได้ 

                 ๒.๔ ผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ให้มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเงินออม แห่งขาติได้

                 ๒.๕ ให้รัฐมนตรีประกาศคืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ที่ขาดจากการเป็นผู้ประกันตน

                 เข้ามาขึ้นทะเบียนได้ใหม่ ตามระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด 

                 ๒.๖ ให้แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลทางการแพทยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ ให้เท่าที่จ่ายจริง

                 ๒.๗ ให้แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนกรณีขาดรายได้จากอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน เดิม ๖๐% เพิ่มเป็น ๑๐๐% ของค่าจ้าง

         ข้อที่ ๓ ให้กระทรวงแรงงานเร่งปรับปรุงกฎหมายเพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ'ขีวิต แรงงานนอกระบบให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบ หน่วย         งานและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         ข้อที่ ๔ ให้รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ และยุตินโยบายการแปรรูป

         หรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกขน หรือยุบเลิกรัฐวิสาหกิจและให้รัฐบาลยกเว้น การเก็บภาษีเงินได้กรณีค่าขดเขย และเงินตอบแทนความชอบ ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึง เงินได้อื่นๆ ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายของลูกจ้าง

         ข้อที่ ๕ ให้รัฐบาลตราพระราขกฤษฎีกา การจัดเก็บเงินสะสม และเงินสมทบ เพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ ลูกจ้างตามบทบัญญัติว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ ในหมวด ๑๓แห่งพระราขบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ( มาตรา ๑๖๓ ) 

 


------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
1 พฤษภาคม 2560