“บิ๊กบี้” กำชับทุกหน่วยยึดนโยบาย Zero tolerance ลดช่องว่าง ขรก. เรียกรับผลประโยชน์

วันที่: 
02 พฤษภาคม 2017

           รมว.แรงงาน กำชับทุกหน่วยงานเร่งขยายผล ให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service และ Self Service ให้ครอบคลุมทั่วถึง ลดช่องว่างการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอย่างเคร่งครัด
          นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวสารกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับวาระการปฏิรูปแรงงาน 8+1 โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งอาจมีช่องว่างนำไปสู่กระบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ได้ โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดนโยบาย Zero tolerance (No Corruption/No Illegal Migrant Worker/No Labour Exploitation/No Child Labour)พร้อมเร่งยกระดับสภาพการจ้างแรงงานให้ไปสู่มาตรฐานสากล และเร่งขยายนำการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard : TLS) มาใช้ในทุกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
         นายสุทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้ให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงแรงงานนำระบบ IT และ e - Service มาใช้ในการบริการประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยให้ยกระดับไปสู่ Self Service เพื่อลดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และลดช่องว่างในการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์อีกด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย Zero Corruption ของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกส่วนราชการปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและหมดไปจากสังคมไทย โดยให้วางระบบการตรวจสอบกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างบุคลากรให้มีธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โดยการฝึกอบรม การปลูกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ การเสริมสร้างจิตสํานึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากร และกํากับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกโดยเคร่งครัด
          ทั้งนี้ หากพบเบาะแสหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งไปได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2232 1003 ภายในวันและเวลาราชการ


-----------------------------------------------


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
2 พฤษภาคม 256
0