76 แรงงานจังหวัด ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พร้อมเป็นองค์กรหลักบริหารแรงงาน

วันที่: 
03 พฤษภาคม 2017

             ก.แรงงาน เรียกแรงงาน 76 จังหวัด “ระดมสมอง” กำหนดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 5 ปี มุ่งขับเคลื่อนสู่กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์กรหลักด้านยุทธศาสตร์แรงงาน มีธรรมาภิบาล และสังคมเชื่อมั่น พร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

            วันนี้ (3 พฤษภาคม 2560) หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 76 จังหวัด (พ.ศ. 2560-2564) ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นการประชุมเพื่อกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในบทบาทหน่วยอำนวยการด้านนโยบายของกระทรวงแรงงาน ซึ่งปลัดกระทรวงได้มอบแนวการพิจารณาของที่ประชุม โดยการมุ่งสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี การเตรียมพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามกรอบกระบวนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าสูงโดยการร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับและเพิ่มศักยภาพแรงงานในระบบรองรับ Thailand 4.0 รวมถึงการคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำและพึ่งพาตนเองได้ การสร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ด้วยการเสริมความเข้มแข็งผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด รวมถึงการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจแรงงาน เป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าระดับกรม ให้มีอำนาจหน้าที่ในการชี้ทิศทางการผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อสร้างรากฐานด้านแรงงานวิเคราะห์และชี้นำทิศทางนโยบาย (Policy Adviser) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วย

 

---------------------------------------------
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ปัญจิดา อยู่ผาสุข – ข่าว/
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร – ภาพ/
3 พฤษภาคม 2560