“รองปลัดแรงงาน” เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13

วันที่: 
04 พฤษภาคม 2017

           รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมเจ้าหน้าอาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน พร้อมหารือกับหุ้นส่วนกระชับความร่วมมืออาเซียน

 

 


           นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th SLOM) ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Marina Mandarin สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการนี้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ และผู้แทนกลุ่มงานอาเซียน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมด้วย
           โอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ ASEAN CSR on Labor Guidelines ซึ่งได้มีการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่เรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 รวมถึงแผนการจัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Green Job ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560
           สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประจำปี จัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินตามแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ค.ศ ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐ และหารือเกี่ยวประเด็นที่ยังมิอาจมีข้อยุติภายใต้แผนงานดังกล่าว นอกจากนี้ที่ประชุมจะหารือกับหุ้นส่วนความร่วมมืออื่นๆ ของอาเซียนด้วย อาทิ ILO และ UN เป็นต้น

-------------------------------------------------


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ – ข่าว/
กลุ่มงานอาเซียน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ – ข้อมูลและภาพ/
3 พฤษภาคม 2560