ก.แรงงาน ย้ำ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ช่วยพัฒนาศักยภาพคนไทย มีงานทำยั่งยืน

วันที่: 
04 พฤษภาคม 2017

         ก.แรงงาน มั่นใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ช่วยพัฒนาศักยภาพแรงงานและการจ้างงานของประเทศในระยะยาวให้ดีขึ้น เผย รมว.แรงงาน กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานตามข้อเท็จจริง พร้อมร่วมมือทางวิชาการกับ มธ. ประเมินสถานการณ์แรงงานตามภาวการณ์จริง
           นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวสารกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีแผนดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีแนวทางการพัฒนาแรงงานจาก Manpower ไปสู่ Brain power การพัฒนาฝีมือในสาขาที่มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น เช่น สาขาการท่องเที่ยว สาขาช่างเชื่อม การผลิตเพื่อการส่งออก และพ่อครัวแม่ครัวเพื่อสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการปฏิรูปโครงสร้างภายในองค์กร โดยเตรียมจัดตั้ง“สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน”เป็นหน่วยงานระดับกรมขึ้นมา เนื่องจากการปรับบทบาทกระทรวงเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ จะลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานตามภาวการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน จะมีหน้าที่ในการชี้ทิศทางการผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อสร้างรากฐานด้านแรงงาน วิเคราะห์และชี้นำทิศทางนโยบาย (Policy Adviser) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สามารถก้าวเดินในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้จะทำหน้าที่คาดการณ์และพยากรณ์สถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศในอนาคตล่วงหน้า 12 เดือน โดยมีการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อนำมาปรับปรุงให้การพยากรณ์มีความใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมากยิ่งขึ้น การกำหนดท่าทีและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ จะมีการสัมมนาวิชาการประจำปี การนำเสนอผลงานวิชาการจากภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน เป็นต้น
          นายสุทธิ ยังกล่าวถึงสถานการณ์การว่างงานว่า การขอรับเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคม มีหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งอาจเกิดจากการว่างงานที่แท้จริง หรือการสมัครใจออกจากระบบการจ้างงาน ทั้งนี้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว ส่วนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลนั้น จะเป็นการพัฒนาคน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในภาคการผลิตและบริการมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของแรงงานและการจ้างงานของประเทศไทยในระยะยาวอีกด้วย

          “นายกรัฐมนตรี ยังได้เน้นย้ำเมื่อวันแรงงานแห่งชาติว่า เรื่อง การเตรียมงานที่จะทำในอนาคต (Future of Work) ให้มีความพร้อม รัฐบาลไม่อยากให้หลายฝ่ายกังวลว่า เมื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะทำให้คนไทยตกงาน ขอยืนยันว่าคนไทยทุกคนทุกกลุ่มจะไม่ว่างงาน และจะมีรายได้ มีอาชีพพร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย” นายสุทธิ กล่าว


---------------------------------------------


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
4 พฤษภาคม 2560