พิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188

วันที่: 
05 พฤษภาคม 2017

            หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคประมง ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

#######################

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

5 พฤษภาคม 2560

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ภาพข่าว