ก.แรงงาน รับหนังสือขอปรับค่าบริการทางแพทย์ สปส. จาก กลุ่ม รพ.เอกชน

วันที่: 
09 พฤษภาคม 2017

          วันนี้ (9 พ.ค.60) เวลา 14.00 น. นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานรับหนังสือจากกลุ่มสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม นำโดย นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคม และคณะ ซึ่งขอให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาปรับค่าบริการทางการแพทย์ ณ โถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน โดย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังรับเรื่องว่า จะนำหนังสือดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคมต่อไป ซึ่งประเด็นที่กลุ่มสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมยื่นข้อเสนอให้พิจารณา ได้แก่ 1) กรณีไม่มีการปรับราคาเหมาจ่ายให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ มาเป็นเวลา 6 ปี 2) โรคที่ซับซ้อนจำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาล ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่แน่นอน และ 3) โรคเรื้อรัง มีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
9 พฤษภาคม 2560