ก.แรงงานดูแล ‘แรงงานนอกระบบ’ พร้อมศึกษาเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์

วันที่: 
09 พฤษภาคม 2017

          ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติและคณะ ที่ได้เข้าพบเพื่อขอบคุณในกรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ ตามมาตรา ๔๐ ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งมีข้อหารือในประเด็นสิทธิของแรงงานนอกระบบ 5 ข้อ ได้แก่      1) การติดตามการทำงานของอาสาสมัคร (อสร.) ของพื้นที่กทม. 2) การทบทวนการปรับสิทธิประโยชน์ใน 2 ช่องทางเดิมของมาตรา 40 กรณีการเสียชีวิตของผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายความเลื่อมล้ำของรัฐบาล 3) การจัดตั้งคณะอนุกรรมการและศูนย์สนับสนุน 5 เสือของรัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบของพื้นที่ กทม. 4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ๒๒ ล้านคน ๕) เรื่องการทำงานร่วมกันภายใต้ MOU ตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ระดับจังหวัด ของสมัชชาเครือข่าย ภาคประชาชน เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคม 

 

 

         ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวกับกลุ่มผู้เข้าพบว่า “กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบเป็นอย่างมาก ได้มีการศึกษาด้านสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อแรงงานนอกระบบและภาพรวมของประเทศ โดยจะนำข้อหารือดังกล่าวไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณาการกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แรงงานนอกระบบต่อไป”

---------------------------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ปัทรินทร์ นีระพล – ข่าว / สมภพ ศีลบุตร – ภาพ / 9 พ.ค.60