ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ Moshav Petahia อยู่ทางภาคกลางตอนล่างของอิสราเอล

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานที่ Moshav Petahia อยู่ทางภาคกลางตอนล่างของอิสราเอล เป็นสวนเกษตรสตาเบอรี่ลอยฟ้า มีแรงงานไทยทำงานจำนวน 3 คน แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และพึงพอใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย สภาพที่ทพักเหมาะสม