สนร.ญี่ปุ่น ร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา  ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมต้อนรับนายภาสกร ศิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และรับฟังการชี้แจงนโยบายและงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสนร.ญี่ปุ่นได้ชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจหลักของสนร.ญี่ปุ่นและโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกงานด้านเทคนิคไทย : การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 ที่ผ่านมา รวมถึงการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานในต่างประเทศ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย และนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)