ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Sohar

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA ได้เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Sohar อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอล ตามคำร้องเรื่องนายจ้างจ่ายค่าจ้างแบบเหมาจ่ายและที่พักไม่เหมาะสม   

จากการตรวจสอบ พบว่า แรงงานไทยทำงานจำนวน 27 คน เป็นแรงงานที่ทำงานอย่างถูกต้องจำนวน 20 คน และเป็นแรงงานที่ทำงานโดยไม่มีวีซ่าทำงานจำนวน 7 คน ฝ่ายแรงงานฯ ได้พูดคุยและเจรจากับนายจ้างในเรื่องที่แรงงานร้องเรียนนายจ้างจ่ายค่าจ้างแบบเหมาจ่าย ไม่จ่ายเป็นรายชั่วโมงตามกฎหมาย โดยนายจ้างตกลงยินยอมจะปรับการจ่ายเงินเดือนเป็นรายชั่วโมงตามจริง ในส่วนที่พักพบว่า ห้องพักไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ชำรุดทรุดโทรม และไม่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำมีจำนวนไม่เพียงพอและชำรุด ห้องครัวไม่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้และไม่ถูกสุขลักษณะ สภาพบริเวณที่พักโดยรวมสกปรกและทรุดโทรม ซึ่งทาง PIBA ได้แจ้งให้นายจ้างจัดหาที่พักชั่วคราวให้แรงงานไทยใหม่ทันที และให้ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก ห้องครัว และห้องน้ำให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน ซึ่งนายจ้างยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ

ในส่วนของแรงงานไทยที่ทำงานโดยไม่มีวีซ่าจำนวน 7 คน ทางฝ่ายแรงงานฯ ได้ติดต่อบริษัทจัดหางานอิสราเอลให้เร่งดำเนินการจัดหานายจ้างใหม่ที่มีวีซ่าจ้างแรงงานต่างชาติได้ให้แรงงานไทยภายใน 7 วัน โดยในช่วงเวลานี้ ทาง PIBA อนุญาตให้แรงงานไทยพักอาศัยกับนายจ้างรายเดิมไปก่อนได้จนกว่าจะหานายจ้างรายใหม่ให้ได้ต่อไป