สรจ.ตาก เข้าร่วมหารือข้อราชการ รวบรวมข้อมูล ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตินโยบายความมั่นคงต่อประเทศเมียนมา รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการเตรียมการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

วันที่ 6 กันยายน 2560 นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ พลโท คำรณ เครือวิชณยาจารย์ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร/เลขานุการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และคณะ เข้าร่วมหารือข้อราชการ รวบรวมข้อมูล ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตินโยบายความมั่นคงต่อประเทศเมียนมา รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการเตรียมการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

1_16.jpg

2_17.jpg

3_17.jpg