สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560

วันนี้ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม

------------------------------------ ภาพกิจกรรม -----------------------------------

****************************************

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว