"บิ๊กบี้" มอบรางวัล 180 บริษัท ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถแรงงานปี 60 กว่า 451 ลบ.

วันที่: 
14 กันยายน 2017

            รมว.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบการ 180 แห่ง เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปี 2560 สามารถลดการสูญเสียในวงจรการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขันของประเทศสร้างความเข้มแข็งธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ‘ธีรพล’ อธิบดี กพร. เผย ปี 60 เพิ่มผลิตภาพแรงงานมูลค่า 451 ลบ. พนักงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่า 1 หมื่นคน ขณะที่ ปี 61 รัฐจัดสรรงบอีก 47.9 ลบ.

 

 


          พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 แห่ง ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกล่าวว่า ขอชื่นชมสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเป็นกุญแจสำคัญของการดำเนินงานทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ โดยจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยของกระทรวงแรงงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยกระบวนการผลิตแบบทำมาก ได้น้อย เป็นทำน้อย ได้มาก รวมทั้งการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอีไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจไปสู่ระดับสากล โดยวิธีการสร้างหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางประชารัฐ
         นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยประจำปี 2560 สามารถพัฒนาทักษะพนักงานในสถานประกอบกิจการจำนวน 180 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นจำนวน 11,826 คน จากเป้าหมาย 10,000 คน ทำให้สถานประกอบกิจการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานคิดเป็นมูลค่า 451 ล้านบาท สามารถลดการสูญเสียในวงจรการผลิตคิดเป็นมูลค่า 337 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 789 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมให้คำปรึกษา และเป็นวิทยากรเครือข่าย ทั้งนี้ ในปี 2561 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่องจำนวน 47.9 ล้านบาท


------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
14 กันยายน 2560