ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการใช้มาตรการกักเรือประมงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐