ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิประจำกระทรวงแรงงาน

 

นายสุเมธ มโหสถ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกระทรวงแรงงาน

วุฒิการศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41
 • หลักสูตรการปฏิบัติจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 76
 • หลักสูตรการป้องกันราชณาจักร (วปอ.2552)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 2

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกระทรวงแรงงาน
 • อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • อธิบดีกรมการจัดหางาน
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
 • รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (บริหารระดับต้น) กรมการจัดหางาน
 • นักวิชการแรงงานระดับเชี่ยวชาญ กรมการจัดหางาน
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วิชาการระดับเชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดชลบุรี (นักวิชาการแรงงาน 8) กรมการจัดหางาน
 • ผู้อำนวยการกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน (นักวิชาการแรงงาน 8)
 • จัดหางานจังหวัดปัตตานี (นักวิชาการแรงงาน 8) กรมการจัดหางาน
 • จัดหางานจังหวัดสงขลา (นักวิชาการแรงงาน 8) กรมการจัดหางาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม. (56)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (52)