บิ๊กบี้ “ลั่น”ต้องไม่มีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ในกระทรวงแรงงาน”

วันที่: 
11 ตุลาคม 2017

            นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน แจ้งว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้ผู้บริหารระดับสูงตรวจสอบข่าวที่เกี่ยวกับเจ้าแม่ค้ามนุษย์ ในกระทรวงแรงงาน ซึ่งทุกคนยืนยันกับรัฐมนตรีฯ ว่าตั้งแต่ คสช.และรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศ ไม่มีข้าราชการของกระทรวงแรงงานไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยเฉพาะเจ้าพ่อ เจ้าแม่นั้น ทุกหน่วยยืนยันว่า ไม่มีอย่างแน่นอน
           นายวิวัฒน์ฯ ได้กล่าวต่อไปว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้คาดโทษผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานทุกคนว่า หากพบว่ามีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างคนใดของกระทรวงแรงงาน ไปเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ จะไม่มีการแค่จับย้ายอย่างแน่นอน ต้องลงโทษสถานหนักอย่างเดียว เนื่องจากกระทรวงแรงงานได้กำหนดวาระปฏิรูปกระทรวง 8 +1 ไว้ ซึ่งหนึ่งในวาระปฏิรูป ที่สำคัญ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ด้วยการยึดถือนโยบาย Zero Tolerance (No Corruption / No Illegal Migrant Worker / No Labour Exploitation and No Child labour) อย่างเคร่งครัด และให้ติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิดข้อครหา หรือร้องเรียนในเรื่องการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด
           กรณีที่มีข่าวการเรียกรับค่าคิวในกระบวนการตรวจสัญชาติของแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมหรือกระทรวงแรงงาน เข้าไปเกี่ยวข้อง เนื่องจากศูนย์ตรวจสัญชาติเป็นความรับผิดชอบของประเทศต้นทางที่เข้ามาดำเนินการเอง แต่อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานได้บูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงจัดชุดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบของศูนย์ตรวจสัญชาติแล้ว พร้อมกับได้จับกุมดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดประเภทที่ทำการจัดคิวให้กับแรงงานที่จะเข้ารับการตรวจสัญชาติ ไปแล้ว ๔ ราย
           กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และแรงงานต่างด้าวว่า หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเข้าไปเกี่ยวข้องหรือร่วมเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการตรวจสัญชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ขอให้แจ้งได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2232 1003 ในวันและเวลาราชการ


****************************

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
11 ตุลาคม 2560