หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดกระบี่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 

****************************************


สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ 

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว