สรจ.พะเยา อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบ2560

ในวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานนอกระบบตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะกลุ่มแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ภาคเหนือ จ.พะเยา ครั้งที่ 1 ณ ห้องเบจญรงค์โรงแรมพะเยาเกทเวย์

www.facebook.com/permalink.php