ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ เยี่ยมเยียนแรงงานไทยและพบปะนายจ้างที่ Moshav Lakish

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้นำนางสาวเพ็ญประภา วงศ์โกวิท เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่ทำงานสวนองุ่นและพบปะนายจ้างที่ Moshav Lakish ทางตอนใต้ของอิสราเอล