ก.แรงงาน จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่: 
03 พฤศจิกายน 2017

            วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

 

 

            สำหรับวัดมะนาวหวาน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ ถนนนครศรีธรรมราช - จันดี หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง ใน พ.ศ.๒๒๒๕ ปัจจุบันมีอายุ ๓๓๕ ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๙ และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นทุนมูลนิธิวัดมะนาวหวานอีกด้วย

           ทั้งนี้ มีผู้ร่วมอนุโมทนาปัจจัยเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร บำรุงพระอารามหลวง จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๓๗,๑๙๔.๕๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

 

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐