ก.แรงงาน กำหนด ‘แผนปฏิบัติการดิจิทัลแรงงาน’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สู่ ‘ดิจิทัล 4.0’

วันที่: 
06 พฤศจิกายน 2017
          ก.แรงงาน จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ขับเคลื่อนและปฏิรูปภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อความอยู่รอดของประเทศและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม
 
          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในปัจจุบัน (SWOT Analysis) ณ ห้องดินแดง ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กทม. วันนี้ (6 พ.ย. 60) โดยกล่าวว่า “การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการเดินหน้าด้านดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อกระทรวงแรงงานจะสามารถตอบรับต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล และต่อการวางแผนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูปภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ อาทิ การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในภาคเกษตร การผลิต การบริการ การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และเพิ่มโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความอยู่รอด  ของประเทศและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อให้การระดมความคิดเห็น (Work Shop) ครั้งนี้ นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความสมบูรณ์ สามารถแปลงแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
 
          นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในปัจจุบัน (SWOT Analysis) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 2) เพื่อรับฟังความต้องการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำแผน ปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ต่อไป ซึ่งวิธีการสัมมนาใช้การประชุมกลุ่มย่อย (Work Shop) โดยทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 40 คน”
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
6 พฤศจิกายน 2560